Anunţ selecţie parteneri publici proiect POCU

 Anunț Selecție parteneri publici pentru depunerea unui proiect în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020 (POCU 2014-2020), Axa prioritară 3 ”Locuri de muncă pentru toți”, Obiectiveul specific 3.7 ” Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană”  – pentru regiunile mai puțin dezvoltate – Regiunea Sud Muntenia

SC GE-COST 2001 SRL
Persoana de contact: EUGEN ALEXANDRU GRUESCU,
e-mail: administrativ@gecost2001.ro
tel: +40 21.642.7951
Web:  www.gecost2001.ro

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 64/2009 cu modificările şi completările ulterioare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009 şi ale Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 64/2009 aprobate prin H.G. nr. 218/2012, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul Convergenţă, – cu modificările și completările ulterioare,  SC GE-COST 2001 SRL anunţă organizarea unei proceduri de selecţie a unui partener/ unor parteneri  pentru încheierea unui Acord de parteneriat în vederea depunerii şi implementării unui proiect în cadrul POCU 2014-2020, Axa prioritară 3 ”Locuri de muncă pentru toți”, Obiectivul specific 3.7 ” Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană”  – pentru regiunile mai puțin dezvoltate – Regiunea Sud Muntenia.

Obiectivul specific al programului în care se va depune cererea de finanțare:

Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană.

Obiectivul general și scopul cererii de finanțare vizează:

Cresterea gradului de ocupare a persoanelor fizice pe cont propriu prin susținerea înfiintării de întreprinderi cu profil nonagricol în zona urbană din Regiunea Sud Muntenia.

Principalele activități ce vor fi derulate în cadrul proiectului:

 • Furnizarea de servicii de formare profesională pentru îmbunătățirea competențelor antreprenoriale ale persoanelor fizice ce întenționează să înființeze o afacere nonagricolă în zona urbană.
 • Furnizarea de servicii personalizate de consiliere / consultanță/ mentorat persoanelor fizice selectate în vederea implementării planurilor de afaceri.
 • Sprijin pentru implementarea planurilor de afaceri selectate în cadrul proiectului.
 • Acordarea finantări pentru planurile de afaceri selectate conform schemei de minimis.
 • Monitorizarea funcționări și dezvoltării afacerilor înființate în vederea atingerii tuturor rezultatelor asumate prin proiect.
 • Campanii de informare a publicului cu privire la metodologia de selecție a grupului țintă, programul de formare antreprenorială și tipurile de planuri de afaceri ce sunt sprijinite prin proiect.

Aplicanţii interesaţi sunt invitaţi să depună dosarul de cadidatura, care va conține:

 • Documentele de înființare în copie conform cu originalul
 • Anexa 1 – Scrisoare de intenție pentru participarea ca partener în cadrul proiectului, din care să reiasă activitățile pe care le va desfășura acesta (model atașat)
 • Anexa 2 – Fișă partener (model atașat)
 • Anexa 3 – Declarație de eligibilitate pe proprie răspundere a reprezentantului legal (model atașat)
 • Anexa 4 – Declarație de angajament a reprezentantului legal (model atașat)

Toate documentele solicitate vor fi prezentate în limba română şi vor fi depuse în forma precizată şi în termenul stabilit prin prezentul anunţ, asumate de reprezentantul legal (semnătură şi ştampilă), după caz.

NOTĂ: Orice candidatură care nu respectă aceste cerinţe va fi automat respinsă.

Organizaţiile interesate să participe la selecţie vor depune dosarul cuprinzând toate documentele şi informaţiile solicitate cu menţiunea: “Pentru selecţia de partener POCU”, la sediul din Bucuresti, strada Matei Voievod, nr 93, în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării prezentului anunţ, respectiv până la data de 21.10.2016, ora 16.00

Persoana de contact: EUGEN ALEXANDRU GRUESCU
e-mail: administrativ@gecost2001.ro
tel. +40 21.642.79.51

Anunt selectie parteneri publici proiect POCU – Sud-Muntenia